Loading color scheme

Pavel Magnna

Ředitel poradenského centra Freedom Financial Services

„O svoubudoucí životní úroveň v penzi je potřeba se aktivně zajímat.“

Jak získat při odchodu do důchodu maximum možného?
Otázka zabezpečení na stáří je jedním z nejdiskutovanějších témat posledních let, nejen v ČR, ale ve všech vyspělých zemích. Státní důchodové systémy se kvůli měnící se demografické situaci dostávají na své limity a lidem začíná být jasné, že je potřeba se mnohem aktivněji zajímat o svou finanční budoucnost, než tomu bylo v minulosti. Současně platí, že čím vyšší příjem člověk dnes má, tím více by se měl zajímat o to, jak si co nejvíce udržet dosaženou životní úroveň i v době, kdy již nebude pracovně aktivní. Zvláště pak, když v penzi bychom měli prožít cca 25 let svého života. A právě téma zabezpečení na penzi je jedním z nejčastějších, které pomáhám svým klientům v posledních letech řešit. Na rozdíl od většiny poradců a finančních institucí na trhu svým klientům nabízím komplexní pohled na tuto problematiku a jsem schopen jim přinést peníze navíc i tam, kde je ostatní nevidí. Zabývám se totiž nejen otázkou soukromého zabezpečení na penzi, tzv. III. pilířem, ale jsem schopen jim pomoci také v oblasti, kterou u nás prakticky nikdo neřeší – a to je I. důchodový pilíř, tzn. státní důchody. Tam se totiž překvapivě skrývají další peníze, na které mají lidé za své celoživotní odvody nárok a o které většina z nich zbytečně přichází. Pokud tedy chceme maximalizovat své příjmy a životní úroveň v penzi, je potřeba se podívat na možnosti, které přináší oba důchodové pilíře, a to jak ten státní, tak ten soukromý.

„Díky unikátní službě auditu státního důchodového zabezpečení, kterou v tomto rozsahu nabízí pouze naše společnost, jsem schopen odhalit zmíněné chyby, využít další skrytý „Díky unikátní službě auditu státního důchodového zabezpečení, kterou v tomto rozsahu nabízí pouze naše společnost, jsem schopen odhalit zmíněné chyby, využít další skrytý potenciál v rámci zákonu o důchodovém pojištění, a maximalizovat tak jednotlivé důchody pro své klienty.“

Jak konkrétně se zaměřujete na první důchodový pilíř?
Prvním příjmem v penzi bude starobní důchod. Ten se vyplácí ze systému důchodového pojištění, jehož jsme účastníky již od svých 15 let (aniž to většina z nás ví), a výměnou za naše celoživotní odvody na sociální pojištění nám stát garantuje, že nás finančně podrží v době, kdy již nebudeme pracovat formou doživotní výplaty starobního důchodu. Kromě toho se z důchodového pojištění vyplácí také invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Málokdo však ví, že kvůli chybám a nedostatkům v evidenci ČSSZ přichází většina lidí o část důchodů, na které mají nárok. Zní to neuvěřitelně, člověk by předpokládal, že by stát měl mít vše v pořádku, ale i tady bohužel platí, že stát je nejhorší hospodář. Měsíčně se může jednat o tisíce korun a za celou dobu pobírání penze o statisíce až miliony, o které lidé mohou zbytečně přijít. Má dlouholetá zkušenost i statistiky jednoznačně ukazují, že jsme prakticky u každého klienta našli nějaký problém, který by ho bez tohoto odhalení stál nižší důchod. Díky unikátní službě auditu státního důchodového zabezpečení, kterou v tomto rozsahu nabízí pouze naše společnost, jsem schopen odhalit zmíněné chyby, využít další skrytý potenciál v rámci zákonu o důchodovém pojištění, a maximalizovat tak jednotlivé důchody pro své klienty.
Finanční benefity auditu státních důchodů jsou značné a často přinesou více peněz, než má dnes většina lidí naspořeno ve III. soukromém důchodovém pilíři. Vzhledem k tomu, že k maximalizaci svého státního důchodu, na rozdíl od soukromého spoření či investic, nemusíte vydávat měsíčně žádné finanční prostředky navíc, se investovaný čas a cena za audit bohatě vyplatí. Návratnost investice je do dvou měsíců.

„Kvalitního poradce poznáte podle toho, zda aktivně pracuje s vaší smlouvou penzijního připojištění.“

Pavle, říkáte, že lidé by se měli více zajímat o svou finanční budoucnost, zvláště co se týče penze. Proč je to tak důležité?
Bohužel ani maximální státní důchod nebude v budoucnosti stačit na udržení životní úrovně v penzi. O to více u lidí s vyššími příjmy, protože kvůli tzv. redukčním hranicím platí, že čím vyšší příjem máme, tím více se rozevírají pomyslné nůžky mezi příjmem a vypláceným starobním důchodem.Se svými klienty proto řeším otázku, kolik peněz budou v penzi potřebovat nad rámec důchodu od státu, aby si zachovali požadovanou životní úroveň v penzi. To znamená, jak vysoká by měla být jejich soukromá renta a jak dlouho by měla být vyplácena. Z toho jsme pak schopni určit, jak vysokou částku by měl mít klient připravenou v době odchodu do důchodu. Bavíme se tedy o soukromém zabezpečení, tzn. o III. důchodovém pilíři. A tady existuje celá řada možností, jak si požadovanou soukromou rentu můžete vytvořit. Vše je otázkou vašich finančních možností a času, který na to máte. Pokud vynecháme možnost vytvoření portfolia nemovitostí, z kterých vám budou plynout měsíčně nájmy na pokrytí vašich potřeb v penzi, zbývají nám finanční produkty, s jejichž pomocí si můžeme potřebnou částku vytvořit. Otázkou nyní zůstává, které finanční produkty a v jakém mixu využít, aby celková dosažená částka byla maximální.

„Počínaje 1. lednem 2024 se možnosti spoření na penzi rozrostly o třetí státem podporovaný produkt, který nabízí asi největší potenciál vytvoření rezervy na stáří, a to především při delším časovém horizontu. Jedná se o DIP neboli dlouhodobý investiční produkt.“

Jaké jsou státem podporované produkty?
Státní podpora má dvě formy, a to je státní příspěvek a daňové zvýhodnění. Nejčastěji využívaným produktem je penzijní připojištění kde si můžete spořit v tzv. transformovaných fondech, které sice garantují nezáporné zhodnocení, ale jejich výnosy jsou kvůli tomu tak nízké, že zdaleka nepokryjí ani inflaci. Ten nejúspěšnější dosáhl za posledních 10 let průměrného ročního zhodnocení pouze 1,3 % p.a. Novější verzí je pak tzv. doplňkové penzijní spoření a účastnické fondy, které již dosahují výrazně zajímavějšího zhodnocení. Ten nejúspěšnější dosáhl za posledních 10 let průměrného ročního zhodnocení cca 7,5 % p.a. K tomu státní příspěvek, který se zvýší od 1. července 2024 na 340 Kč měsíčně při úložce 1 700 Kč, v dlouhodobém časovém horizontu je však jeho podíl na celkovém zhodnocení zanedbatelný. Současně můžete využít daňového zvýhodnění až do výše 48 000 Kč/rok zaplacených příspěvků, o které se vám sníží daňový základ, a vy tak můžete ročně ušetřit 7 200 Kč na dani. Velmi významnou podporou je také příspěvek zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč, který je osvobozen nejen od daně, ale také od plateb sociálního a zdravotního pojištění. A pozor, ještě jednu unikátní vlastnost tento produkt má. Je totiž nezbytnou podmínkou pro možnost odchodu do tzv. předdůchodu. Pokud ho nemáte a nesplňujete určité podmínky, možnost odejít do předčasného důchodu je pro vás uzavřená. Druhým státem podporovaným produktem je životní pojištění, pro které sice platí stejné daňové zvýhodnění a možnosti příspěvku zaměstnavatele jako u penzijního spoření, ale tento produkt není vhodný pro vytváření rezervy na stáří. Počínaje 1. lednem 2024 se možnosti spoření na penzi rozrostly o třetí státem podporovaný produkt, který nabízí asi největší potenciál vytvoření rezervy na stáří, a to především při delším časovém horizontu. Jedná se o DIP neboli dlouhodobý investiční produkt. Jedná se o čistě investiční produkt, který je navíc daňově zvýhodněný, stejně jako je tomu u penzijního spoření včetně možnosti příspěvku zaměstnavatele. Výhodou tohoto produktu je, že si své investiční portfolio můžete nastavit individuálně a nemusíte následovat předem připravené produkty finanční institucí. Kdybyste chtěli využít tento produkt na maximum, vaše měsíční úložka bude činit 4 000 Kč/měs. a váš zaměstnavatel vám musí přispívat 50 000 Kč/rok. Konečný výběr a složení investičního portfolia samozřejmě záleží na investičním profilu klienta a časovém horizontu, který máme k dispozici. Pokud bychom pro účely DIP využili například čistě akciového portfolia Freedom4, které využívá velká část mých klientů, pak toto vykazuje za posledních 10 let průměrné roční zhodnocení 10,4 % p.a. Samozřejmě platí, že minulá výkonnost není zárukou budoucí výkonnosti, ale to stejné platí i u výnosů penzijních společností.

„V celkovém řešení by nemělo chybět doplňkové penzijní „V celkovém řešení by nemělo chybět doplňkové penzijní spoření. Pokud společně vybereme správný účastnický fond, dosáhneme zajímavého zhodnocení nad úrovní inflace a současně si stále necháte otevřené dveře do předdůchodu v případě, že byste chtěli nebo museli odejít do penze z jakéhokoli důvodu dříve.“

Který finanční produkt tedy ideálně využít pro maximalizaci soukromého zabezpečení?
Konečné řešení se odvíjí od cílů klienta, jeho věku, to znamená doby, kterou máme k dispozici do okamžiku odchodu do důchodu, a od jeho finančních možností. Každé řešení je originál a zohledňuje samozřejmě také finanční produkty, které doposud klient využívá. V zásadě se dá říct, že z dlouhodobého hlediska bude klíčovým produktem DIP. Měl by vám přinést zajímavé zhodnocení, daňové zvýhodnění, a ještě vám do něj může přispět zaměstnavatel. Pokud jej budete chtít maximálně využít, vaše měsíční investice by měla být 4 000 Kč měsíčně a zaměstnavatel by vám měl přidat 50 000 Kč/rok. V celkovém řešení by nemělo chybět doplňkové penzijní spoření. Ke své měsíční úložce 1 700 Kč vám stát přidá 340 Kč, a  pokud společně vybereme správný účastnický fond, dosáhneme zajímavého zhodnocení nad úrovní inflace a současně si stále necháte otevřené dveře do předdůchodu v případě, že byste chtěli nebo museli odejít do penze z jakéhokoli důvodu dříve. A pokud by ani výše uvedené nestačilo k dosažení požadované částky na penzi, pak už je potřeba se podívat mimo státem podporované produkty, a to do klasických investic, které nabízí nespočet možností pro zajímavé zhodnocení vašich prostředků.

Máte tajemství, jak v plánování odchodu do důchodu dosáhnout úspěchu?
Jak vidíte, problematika zabezpečení na penzi je velice komplexní a je potřeba využít všech příležitostí, které se aktuálně nabízí. Ať je to maximalizace státního důchodu, která vás nebude stát žádné pravidelné výdaje jen váš čas a pozornost, tak maximalizace soukromého zabezpečení, kde můžete volbou správné strategie a vhodného mixu produktů hodně získat, ale naopak také ztratit. Pokud vám výše uvedené dává smysl, rád se s vámi sejdu a můžeme se společně podívat, jak pro vás získat maximum možného nejen v oblasti zabezpečení na penzi.

Jaký je váš hlavní vzkaz lidem v produktivním věku, když přemýšlí o své penzi?
Začněte plánovat co nejdříve a buďte proaktivní. Využijte všechny dostupné zdroje a možnosti, abyste si zajistili komfortní důchod. A nebojte se vyhledat odbornou pomoc, která vám může otevřít dveře k možnostem, o kterých jste možná ani nevěděli.

 

Privátní Privátní finanční audit 
Freedom Financial Services 
Václavské náměstí 47
Praha 1 – Nové Město
Tel.:+420 775 987 333 
pavel.magnna@freedomfs.cz
pavelmagnna.cz
ceskapenze.cz
freedomfs.cz
magnnafinancialservice.cz

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

Naši partneři

komora clen

Audi

smart 270x371 02

Paliy

Banner LaVino

Banner cafedock

Banner cafedock2

onix

Banner felixir

Banner lexus

Banner Lazne

Banner reviderm

Banner napoleon