Loading color scheme

JUDr. Martin Grubner

Zakladatel advokátní kanceláře Grubner Legal, zakládající člen Mezinárodního sdružení Lawyers Cooperation se sídlem Amsterdamu, člen evropského advokátního spolku německy mluvících právníků DACH, člen kontrolní rady České advokátní komory.Absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studoval na Humboldt-Universität zu Berlin, Freie Universität Berlin, absolvoval odborné stáže v advokátních kancelářích ve Vídni, ve švýcarském Bernu a Zürichu.

Jak dlouho působí vaše společnost na trhu?
Od roku 1994 působím jako samostatný advokát. V roce 1996 byla založena advokátní kancelář Grubner Legal, jejímž cílem je poskytovat svým klientům komplexní právní služby na vysoké profesionální úrovni evropského standardu.

Jaká je filozofie vaší práce?
Zkušený tým našich advokátů spravuje veškerou agendu soukromým osobám i podnikatelům, ke každému případu přistupuje individuálně a s maximální péčí. Jsme připraveni vám pomoci při řešení každodenních situací i v zásadních podnikatelských rozhodnutích.
Naše advokátní kancelář sídlí v centru Prahy, kde máme k dispozici všechen aparát k obstarání vašich záležitostí (notář, exekutor a další). Naše partnerská společnost poskytuje klientům také účetní a auditorské služby.
Nesmírně si ceníme klientů, kteří se na nás s důvěrou obracejí již více než pětadvacet let a věříme, že právě dlouhodobá spolupráce ukazuje naši schopnost pomáhat klientům při hledání té správné cesty labyrintem paragrafů.

Vaše tajemství úspěchu?
Mé tajemství úspěchu tkví určitě v kvalitní přípravě, osobní disciplíně a pevné vůli dosáhnout cíle. Drtivou většinu případů, a zejména těch trestních, totiž vyhráváte právě díky dokonalé a pečlivé přípravě. Je to někdy sice mravenčí a vysilující práce, ale rozhodně se vyplatí.


Advokátní kancelář Grubner Legal

„Provedeme vás labyrintem paragrafů“

Od svého vzniku před více než pětadvaceti lety poskytuje advokátní kancelář Grubner Legal komplexní právní služby svým domácím i zahraničním klientům. Zakládá si na profesionálním, ale zároveň osobním a vstřícném přístupu ke klientům. Vychází z přesvědčení, že pro klienta i advokáta je důležité, aby byl vztah mezi nimi založen na vzájemné důvěře a respektu.

Tým zkušených advokátů Grubner Legal pomáhá klientům řešit rozličné životní situace, v nichž se dnes a denně všichni ocitáme. Lhostejno zda se jedná o jednotlivce, drobné podniky nebo velké společnosti, v labyrintu paragrafů se může ztratit kdokoliv. Nadto se v praxi nezřídka setkává s tím, že klient řeší problém napříč právními odvětvími, proto se advokátní kancelář nespecializuje jen na některá z nich, ale poskytuje právní služby v rozličných oblastech práva.
Přes výše uvedené lze konstatovat, že se Grubner Legal v posledních letech zaměřuje zejména na právní služby z oblasti trestního práva. Klienty zastupuje v průběhu celého trestního řízení, případně i před jeho zahájením, ale také v řízeních souvisejících, jako jsou například civilní řízení o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci či řízení před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva.
V zájmu advokátů není pomáhat zločincům unikat před zákonem, ale zajistit řádný průběh trestního řízení a zejména garantovat klientům jejich právo na spravedlivý proces. Ačkoliv ještě před několika lety se trestní řízení týkalo pouze fyzických osob, s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim se agenda advokátní kanceláře rozšířila také o jejich obhajobu.
Advokáti Grubner Legal se věnují taktéž civilnímu právu, kde se setkávají s tzv. spornou i nespornou agendou, ať je klientem fyzická či právnická osoba. Orientují se v oblastech rodinného, dědického a smluvního práva, zastupují klienty v řízeních před soudy, mají zkušenosti v oblasti náhrady škod nebo v záležitostech ochrany osobnosti.
Právnické osoby často vyhledávají služby advokátní kanceláře Grubner Legal v oblasti práva obchodních korporací, které jim poskytuje od založení společnosti, přes její řízení až po případný zánik. Obracejí se na profesionály ale také v otázkách pracovněprávních vztahů či školení svých zaměstnanců.
Poměrně velkou část agendy advokátní kanceláře tvoří také odvětví správního práva, v jehož rámci zastupuje klienty v řízení před správními orgány a poskytuje právní služby s tím související.
Pracovníci advokátní kanceláře Grubner Legal hovoří česky, slovensky, rusky, anglicky, francouzsky a německy.

Chcete probrat váš případ?

Soukromé osoby
Zkušený tým advokátní kanceláře Grubner Legal poskytuje komplexní právní poradenství privátním klientům – fyzickým osobám (majitelům firem, manažerům, zaměstnancům, seniorům) ve všech oblastech jejich soukromého života: od běžných záležitostí v oblasti rodinného práva, soukromých investic, odpovědnosti za škodu až po dědické řízení.

Dědické právo
▪ sepsání závěti, dědické smlouvy, listiny o vydědění, darovací smlouvy atd.
▪ dodatečné projednání a nabývání dědictví,
▪ ochrana oprávněného dědice,
▪ zastupování v rámci dědického řízení – soudní i mimosoudní spory (v ČR i v zahraničí), zastupování dědiců, věřitelů,
▪ zastupování ve sporech notářských,
▪ právně-daňové poradenství,
▪ dědické řízení s mezinárodním prvkem – zajištění uznávání rozhodnutí, překladů listin a jiných potřebných dokumentů a další.

Odpovědnost za škodu
▪ vymáhání majetkové škody, škody na zdraví (způsobené výkonem pracovní činnosti, při sportu),
▪ poškození cizího majetku,
▪ odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli,
▪ dopravní nehody – přestupkové řízení a další.

Právně-daňové poradenství
▪ právně-daňové poradenství v souvislosti s optimalizací osobních příjmů,
▪ právně-daňové strukturování transakcí realizovaných klienty, včetně případných souvisejících mezinárodních dopadů,
▪ právně-daňové strukturování postupu majitelů společností nebo nakládání s osobním majetkem v návaznosti na rodinné nebo mezigenerační transfery kapitálu a investic a další.

Rodinné právo
▪ příprava a vyjednání předmanželských smluv,
▪ úprava společného jmění manželů,
▪ řízení o rozvod manželství – zastupování v případě tzv. sporného i nesporného rozvodu,
▪ vypořádání majetkových vztahů po zániku manželství – příprava dohod o vypořádání společného jmění manželů,
▪ péče o děti – zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů), zastupování v řízení o výživném na děti (zletilé i nezletilé),
▪ řízení o výživném – zastupování ve věci výživného pro manžela, rozvedeného manžela, vymáhání dlužného výživného,
▪ řízení o určení a popření rodičovství (otcovství, příp. mateřství) a další.

Správa majetku
▪ účast ve společnostech,
▪ nakládání s investičními a dluhovými cennými papíry,
▪ agenda nemovitostí (českých i zahraničních),
▪ pořizování dopravních prostředků, uměleckých děl a další.

Správní právo
▪ zastupování před správními orgány v prvním stupni, např. v řízení stavebním, územním, přestupkovém, daňovém a řadě dalších,
▪ zastupování před správními orgány v řízení o řádných opravných prostředcích proti správním rozhodnutím (odvolání, rozklad, obnova řízení),
▪ zastupování před správními orgány při soudním přezkumu správních rozhodnutí (správní žaloba, kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu ČR),
▪ zastupování v řízení o žádosti o udělení českého státního občanství, zastupování cizinců před cizineckou policií, azyl,
▪ zastupování v řízení před katastrálním úřadem (vklad, zápis, výmaz práv),
▪ stavební řízení – komplexní poradenství, příprava podkladů (žádost o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení apod.),
▪ přestupkové řízení – komplexní poradenství, příprava podkladů (podání oznámení o přestupku),
▪ živnost – vyřízení oprávnění k provozování živnosti (živnostenský list) a vše související a další.

Trestní právo
▪ obhajoba v trestním řízení – komplexní vedení obhajoby (trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské, trestné činy proti životu a zdraví atd.),
▪ zastupování v přípravném řízení – návrhy důkazů, asistence při vyšetřovacích úkonech, úkony ve věcech vazebních atd.,
▪ zastupování před orgány činnými v trestním řízení, před soudem,
▪ příprava a podání řádných i mimořádných opravných prostředků (odvolání, stížnost, dovolání, stížnost pro porušení zákona, návrh na povolení obnovy řízení, ústavní stížnost) a zastupování v řízeních o nich,
▪ podání trestního oznámení – konzultace a příprava k podání,
▪ zastupování poškozeného v adhezním řízení (o náhradě škody), zastupování zúčastněných osob,
▪ obhajoba mladistvých, zastupování v přestupkovém řízení.

FIRMY A PODNIKATELÉ
Tým odborníků advokátní kanceláře Grubner Legal poskytuje podnikatelům profesionální komplexní právní servis a pomáhá tak vytvářet bezpečné právní zázemí pro rozvoj vašeho podnikání.

Bankovní právo
▪ úvěr – komplexní poradenství a zastupování při sjednávání všech druhů úvěrů(vč. syndikovaného úvěru, akvizičního
či exportního financování), příprava dokumentace, analýzy smluvních vztahů,
▪ finanční produkty – příprava a zajištění potřebných dokumentů vč. příslušných obchodních podmínek, poradenství v obchodování s deriváty a strukturovanými finančními produkty,
▪ regulatorní záležitosti – analýza a řešení činností domácích i zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a dalších finančních institucí, poradenství v obchodování s deriváty a strukturovanými finančními produkty,
▪ právo cenných papírů:
- cenné papíry a finanční instrumenty – komplexní poradenství s veřejnou nabídkou nebo soukromým umisťováním a přijímáním cenných papírů k obchodování na trhu v České republice,
- nabídky převzetí a výkup účastnických cenných papírů (tzv. squeeze-out),
▪ směnečné právo,
▪ fondy kvalifikovaných investorů a nemovitostní fondy – zakládání a licencování,
▪ odborné poradenství v odvětví pojišťovacího práva,
▪ zastupování před orgány v regulačních sporech a další.

Energetika a právo živoеního prostředí
▪ energetika – výroba, distribuce a obchod s elektřinou, plynem a teplem, otázky obnovitelných zdrojů energie (solární, větrné, vodní elektrárny), bioplynových stanic, spalování biomasy,
▪ obchodování s emisními povolenkami, energetická burza,
▪ zastupování v řízení před Energetickým regulačním úřadem, příslušnými správními úřady,
▪ nakládání s odpady, elektroodpady, chemickými látkami,
▪ poradenství v oblasti vodovodů, kanalizací, ochrany půdy, ochrany ovzduší,
▪ odpovědnost za životní prostředí – prevence a náhrada škody a další.

Ochrana osobních údajů (GDPR)
▪ komplexní odborné poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a GDPR,
▪ analýza současného stavu v oblasti zpracování osobních údajů pro zavedení GDPR – audit,
▪ revize dokumentů a podkladů ke zpracovávání osobních údajů – příprava dodatků a souhlasů k uzavřeným smlouvám, informační doložky,
▪ zavedení nových opatření v režimu GDPR – příprava zásad zpracování osobních údajů, zabezpečení, aktualizace stávajících opatření a další.

Počítačové a internetové právo, média, komunikace
▪ příprava a vyjednávání smluv souvisejících s vývojem a poskytováním softwaru (typicky licenční smlouvy, smlouvy o nájmu), IT dokumentace,
▪ poradenství v oblasti IP (intellectual property),
▪ poradenství v oblasti webových stránek – ochrana domény, osobních údajů atp.,
▪ zastupování klientů před soudy a jinými orgány telekomunikace,
▪ zajišťování licencí a povolení a další.

Insolvenční řízení, restrukturalizace, exekuční řízení
▪ insolvenční řízení – komplexní poradenství v celém řízení, zastupování i v souvisejících řízeních (např. incidenční spory), konzultace ohledně akvizic a prodeje v rámci insolvenčního řízení,
▪ řešení úpadku (věřitel) – zastupování při jednání věřitelských orgánů, vyjednávání s dlužníkem,
▪ řešení úpadku (dlužník) – poradenství při podávání insolvenčního návrhu, způsob řešení úpadku (reorganizace),
▪ exekuční řízení – zastupování při vymáhání soudem přiznaných pohledávek, jednání s exekutorskými úřady a další.

Obchodní právo
▪ komplexní právní poradenství v oblasti založení a přeměn obchodních společností (zejm. sloučení, fúze, splynutí, rozdělení) zajištěné od výběru řešení po realizaci a zápis do obchodního rejstříku,
▪ zastupování zahraničních investorů – nabývání podílů na českých společnostech,
▪ právní poradenství při zadávání veřejných zakázek, poskytování státní podpory,
▪ právní poradenství při prodeji podniků nebo jejich částí,
▪ právní a ekonomické poradenství v oblasti akvizic,
▪ provedení právního auditu (tzv. due diligence),
▪ transakce – příprava a projednání podkladů, post-transakční poradenství,
▪ ocenění majetku a další.

Obchodní právo – právo obchodních společností
▪ zakládání všech forem obchodních společností – soupis zakladatelských dokumentů, zajištění potřebných oprávnění (živnostenské, podnikatelské), zápisy do obchodního rejstříku, informační povinnosti, agenda ve vztahu k veřejné správě,
▪ řízení obchodní společnosti, tzv. corporate governance – konání valných hromad, schůzí orgánů obchodních společností, struktura řízení a správy (působnost představenstva, dozorčí rady, smlouvy o výkonu funkce),
▪ povinnosti a odpovědnost členů orgánů společnosti,
▪ zvyšování či snižování základního kapitálu obchodní společnosti,
▪ konzultace a realizace přeměny, restrukturalizace či likvidace obchodní společnosti,
▪ podnikatelská seskupení – strukturování právních vztahů v rámci koncernu, mezi ovládajícími a ovládanými osobami, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou,
▪ problematika společných podniků, tzv. joint ventures,
▪ opční a akciové programy a další.

Pracovní právo, právo sociálního zabezpečení
▪ komplexní poradenství v oblasti pracovního práva, včetně problematiky odměňování,
▪ poradenství na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
▪ příprava vnitřních předpisů zaměstnavatele,
▪ příprava a připomínkování compliance programů,
▪ zaměstnávání cizinců – poradenství ve věcech imigračního práva, pracovního povolení, povolení k pobytu apod.,
▪ odpovědnost v pracovněprávních vztazích,
▪ zastupování v pracovněprávních sporech a další.

Právní audit / Due diligence
▪ komplexní právní služby v oblasti právního auditu (např. v souvislosti s akvizicemi),
▪ zpracování závěrečných zpráv z právního auditu vč. analýzy dopadů auditu na plánované transakce,
▪ příprava podkladů (oznamovací dopisy aj.),
▪ spolupráce s týmy provádějícími finanční audity a další.

Právo EU
▪ posouzení aplikace právních norem EU při veškerých právních jednáních klientů,
▪ zastupování v řízení před evropskými orgány,
▪ jednotný trh EU – problematika volného pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu (pobyt cizinců, vysílání zaměstnanců, poskytování finančních služeb atd.),
▪ duševní vlastnictví – evropské ochranné známky a patenty a další.

Soutěžní právo
▪ odborné poradenství v oblasti hospodářské soutěže – spojování soutěžitelů, veřejné zakázky, zajištění povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k převodu podniku, fúzi atd.,
▪ odborné poradenství v oblasti nekalé soutěže –
dovolené soutěžní jednání (klamavá reklama, zlehčování, klamavé označení), doménové jméno, užití obchodní firmy, ochrana
obchodního tajemství aj.,
▪ zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, soudy, jinými orgány v ČR i zahraničí,
▪ zastupování v řízení o náhradě škody (na straně žalobce i žalovaného), vč. řízení o nařízení předběžného opatření a výkonu rozhodnutí
a další.

Stavebnictví a nemovitosti
▪ poradenství při nakládání s nemovitými věcmi, zajišťovací instituty,
▪ zastupování v řízeních před stavebními a katastrálními úřady,
▪ poradenství v developerských projektech a další.

Trestní právo
▪ obhajoba v trestním řízení – komplexní vedení obhajoby ve všech stupních (první stupeň, řízení o opravných prostředcích),
▪ trestní odpovědnost právnických osob, statutárních orgánů,
▪ zastupování poškozeného v adhezním řízení (o náhradě škody), zastupování zúčastněných osob,
▪ zastupování v přestupkovém řízení.

Veřejné zakázky
▪ komplexní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory,
▪ administrace zadávacích či jiných výběrových řízení – příprava zadávací a smluvní dokumentace, hodnocení nabídek aj.,
▪ asistence při účasti v zadávacím či jiném výběrovém řízení – příprava nabídky, podání námitky a návrhu na přezkum rozhodnutí zadavatele (např. o výběru nejvhodnější nabídky),
▪ zastupování v řízení o námitkách, o přezkumu před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ve věcech veřejné podpory u Evropské komise a další.

Vymáhání pohledávek
▪ vyjednávání s dlužníkem, příprava a administrace výzvy ke splnění,
▪ prověření majetkových poměrů, osobních a obchodních vztahů dlužníka,
▪ mimosoudní vymáhání pohledávek,
▪ zastupování při soudních i mimosoudních řízeních (rozhodčí řízení),
▪ příprava a podání návrhu na zahájení exekuce, vedení exekučního řízení ve spolupráci s renomovanými exekutorskými kancelářemi a další.

Zastupování v řízeních
▪ vyhodnocení a posouzení nároků klienta, příprava strategie,
▪ příprava žaloby a jiných podání vůči soudu,
▪ vyjednávání s protistranou – snaha o smírčí řešení,
▪ zastupování v řízení před soudy I. stupně, před správními orgány, v rozhodčím řízení,
▪ řízení o řádných i mimořádných opravných prostředcích – příprava a podání (odvolání, odpor, přezkumné řízení, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost),
▪ zastupování v řízení včetně Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR,
▪ ústavní stížnost – příprava, podání, zastupování v řízení u Ústavního soudu ČR,
▪ stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, zastupování v řízení a další.

Závazkové právo
▪ jednání o optimálních smluvních řešeních,
▪ příprava všech smluvních typů (kupní smlouva, smlouva o úvěru, licenční smlouva, smlouva o dílo, smlouva o obchodním zastoupení, společenská smlouva atd.) a vyjednávání se smluvními stranami,
▪ poradenství při zajišťování plnění povinností smluvních stran, vč. oblasti vymáhání pohledávek,
▪ poradenství a zastupování při soudním či mimosoudním (rozhodčí řízení) řešení sporů ze smluv a další.

SPORTOVNÍ PRÁVO
Služby pro sportovce:
▪ odborné poradenství při sjednávání podmínek hráčských smluv se sportovními svazy a kluby,
▪ odborné poradenství při sjednávání sponzorských smluv,
▪ zastupování v disciplinárním řízení a další.

Služby pro sportovní kluby a asociace:
▪ zakládání – příprava dokumentace, stanov, disciplinárních řádů,
▪ příprava a sjednávání hráčských, trenérských, sponzorských, reklamních či pojišťovacích smluv,
▪ odborné poradenství při organizaci sportovních akcí,
▪ odborné poradenství v problematice dopingu,
▪ odpovědnost za škodu při sportovních úrazech a další.

Zastupování v řízení před českými i mezinárodními sportovními i soudními orgány, ve sportovní arbitráži.

AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ
▪ konverze z listinné do elektronické podoby,
▪ konverze z elektronické do listinné podoby,
▪ cena za autorizovanou konverzi dokumentů je 30 CZK.

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ
▪ prohlášení o pravosti podpisu je zpoplatněno částkou ve výši 30 CZK za 1 ověřený podpis,
▪ pokud je ověření podpisu vyžadováno na dokumentu, který pro klienta připravujeme v rámci poskytování našich právních služeb, zahrnujeme tuto částku do celkové odměny.

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY
▪ konzultace a kompletní příprava smlouvy o úschově,
▪ zvláštně zřízený bankovní účet pro úschovu peněz a bezpečnostní bankovní schránka pro úschovy předmětů, cenných papírů aj.,
▪ poskytování služeb advokátních úschov v cizím jazyce – slovenština, angličtina, němčina, ruština.

 

Washingtonova 1599/17
Praha 1 – Nové Město
Tel.: +420 224 313 793
sekretariat@grubnerlegal.cz
www.grubnerlegal.cz

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

Naši partneři

komora clen

Audi

smart 270x371 02

Paliy

Banner LaVino

Banner cafedock

Banner cafedock2

onix

Banner felixir

Banner lexus

Banner Lazne

Banner reviderm

Banner napoleon